×

Verksamhetspolicy

Runås övergripande verksamhetspolicy utgör grunden för hela företagets verksamhet och processer:

Kvalitet

  • Runå Verktygs AB ska genom sin långa erfarenhet och sitt stora kunnande leverera verktyg och produkter av hög kvalité i utlovad tid.
  • Vi ska uppfylla våra kunders, men även våra intressenters krav och förväntningar genom att ständigt utvecklas och förbättras.
  • Runå Verktygs AB strävar efter att alltid vara kundens förstahandsval som leverantör.

Miljö och Arbetsmiljö

  • Inom rimlighetens gränser ständigt förbättra de faktorer i vår verksamhet som negativt påverkar vår yttre och inre miljö.
  • Att som minimikrav driva företaget så att gällande miljölagstiftning, föreskrifter samt övriga krav efterlevs.
  • Beakta miljöaspekter vid val av leverantörer och samarbetsparters

Företagsledning

  • Genom företagsledningens frisläppande av resurser ska företaget totalt sett ständigt driva en bred kompetenshöjning och en teknisk utveckling.
  • Stimulera personalen till ett aktivt förbättringsarbete.